Achiziție servicii transport persoane

Prin prezenta, va invităm să depuneti oferta de pret, pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii Servicii de transport

Durata contractului: serviciile vor fi prestate pentru 4 luni (septembrie – decembrie 2016) de la semnarea acestuia. Executarea si angajarea valorii serviciilor de transport va fi in functie de necesitati prin comanda ferma– valoarea maxima a contractului fiind in functie de caracteristicile si estimarile din caietul de sarcini.

Codul CPV:   60100000-9 – Servicii de Transport

Sursa de finanţare: buget CSU Oradea.

Valoare estimata: 19.950 lei fara TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor

Data limita de depunere:  24.08.2016

Obiectul achizitiei directe: atribuirea unui contract de prestari servicii: Servicii de transport

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/intreaga oferta

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii. 

Modul de intocmire a ofertei:

Oferta se va depune in plic inchis  la sediul Clubului Sportiv Universitar Oradea, str. Universitatii nr.1,  loc. Oradea, jud. Bihor, 410087, luni - vineri intre orele 12 – 14; telefon 0744572551, 0744800658

Pe plicul exterior se vor menţiona:

            -„Ofertă pentru achiziţia de Servicii de transport,

- „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  24.08.2016, ora 14 ".

Plicul va contine:

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal.
  2. Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu a fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru infractiunile mentionate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/2016
  3. Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016
  4. Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declaratii pe propria raspundere, faptul ca a luat la cunostinta prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016. Functiile de decizie la nivelul Autoritatii Contractante sunt reprezentate de catre: Dl. Iacob HANȚIU – Director,
  5. Prezentarea licentei de transport persoane valabila eliberata de ARR.

Propunerea financiara - se va completa conform formularului de oferta anexat  şi va conţine  preţul   total perceput pentru serviciile care fac obiectul prezentei achiziţii, exprimat în lei fără TVA. Pe lângă Formularul de ofertă, ofertantul va completa şi depune şi Centralizatorul de preţuri – care va conţine si preţul aferent  pe fiecare serviciu in parte.

Propunerea tehnica - va conţine o descriere a serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii, în conformitate şi corespondenţă cu Caietul de sarcini.

Plicului exterior i  se va atasa scrisoarea de inaintare.